ભારતીય વિચાર મંચ, ગાંધીનગર કેન્દ્રના યુવા આયામ YAGNA (યુથ અવેરનેસ ફોર ગ્રેટર નેશનલ અવેકનિંગ) દ્વારા‘Role and Reliability of Media & Social Media in Internal Security Challenges’

ભારતીય વિચાર મંચ, ગાંધીનગર કેન્દ્રના યુવા આયામ YAGNA (યુથ અવેરનેસ ફોર ગ્રેટર નેશનલ અવેકનિંગ) દ્વારા‘Role and Reliability of Media & Social Media in Internal Security Challenges' વિષય ઉપર યુવાવિમર્શનું આયોજન…

Continue Readingભારતીય વિચાર મંચ, ગાંધીનગર કેન્દ્રના યુવા આયામ YAGNA (યુથ અવેરનેસ ફોર ગ્રેટર નેશનલ અવેકનિંગ) દ્વારા‘Role and Reliability of Media & Social Media in Internal Security Challenges’